ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatchoren Juvenile and Family Court ) ยินดีต้อนรับข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ตารางปฏิบัติหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ/ ผู้ประนีประนอม/ ที่ปรึกษากฎหมาย
การร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1
คำแนะนำในการยื่นคำร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. คำแนะนำในการยื่นคำร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข้อพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548
 1. ข้อพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2548 การดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

แผ่นพับการยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
 1. แผ่นพับค่าสินไหมทดแทน

การขอปล่อยชั่วคราว
แผ่นพับการขอปล่อยชั่วคราว
 1. แผ่นพับการขอปล่อยชั่วคราว

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548

มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราว
 1. มาตรการกำหนดวงเงินประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

การขอปล่อยชั่วคราว (ไทย-อังกฤษ)
 1. การขอปล่อยชั่วคราว (อังกฤษ)

สถิติคดี
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 1. พ.ศ. 2559
 2. พ.ศ.2560
สาระน่ารู้
ประกาศ
  ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 1. เรื่อง บัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย
 2. เรื่อง บัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
 3. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

 4. ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 5. เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.85/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ อ.1
อ.88/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ อ.1
ตจ.94/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.95/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ