ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากสำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากสำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ